Нүүр хуудас > Мэдээлэл > СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН САЙХАН СУМ ДАХЬ СУМ ДУНДЫН ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭРИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН БИЕЛЭЛТЭД 2019, 2020 ОНЫ БАЙДЛААР ХИЙСЭН ДҮГНЭЛТ

СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН САЙХАН СУМ ДАХЬ СУМ ДУНДЫН ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭРИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН БИЕЛЭЛТЭД 2019, 2020 ОНЫ БАЙДЛААР ХИЙСЭН ДҮГНЭЛТ


25-12-2020, 05:33. Зохиогч: admin

 

     Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааны мэдээг эрүү, иргэн, зөрчлийн хэрэг тус бүрээр Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх хэлтсээр гаргуулж, гүйцэтгэлийг шүүхийн гүйцэтгэх хуудас хүргүүлсэн бүртгэлтэй тулган биелэлтийг тооцож ажиллаа. Шүүхээс 2019 онд эрүүгийн 58 гүйцэтгэх хуудас бичигдэж хүргэгдсэнээс биелэгдсэн 41 буюу 70,6 хувь, 2020 онд 63 гүйцэтгэх хуудас бичигдэж хүргэгдсэнээс биелэгдсэн 47 буюу 74.6 хувь, 2019 онд иргэний 232 гүйцэтгэх хуудас бичигдэж хүргэгдсэнээс биелэгдсэн 169 буюу 72,8 хувь, 2020 онд 328 гүйцэтгэх хуудас бичигдэж хүргэгдсэнээс биелэгдсэн 258 буюу 78,6 хувь, 2019 онд зөрчлийн 9 гүйцэтгэх хуудас бичигдэж хүргэгдсэнээс биелэгдсэн 9 буюу 100 хувь, 2020 онд6 гүйцэтгэх хуудас бичигдэж хүргэгдсэнээс биелэгдсэн 6 буюу 100 хувийн биелэлттэй ажиллаж эрүү, иргэний хэргийн гүйцэтгэх ажиллагааны биелэлт 80 хувьтай, зөрчлийн хэрэг 100 хувийн биелэлттэй явагдаж байна. Үүнээс биелэгдээгүй шалтгаан нөхцөлийг авч үзэхэд эрүүгийн хэрэгт эд хөрөнгө байхгүй болон хяналтад, иргэний хэрэгт хүүхдийн тэтгэлэг болон ажиллагаа явагдаж байгаа гэх шалтгаантай байна.

 

Нэр, төрөл

2019 он

2020 он

Биелэгдээгүй шалтгаан

Гүйцэтгэх хуудас бичигдэж хүргэгдсэн

Биелэгдсэн

Биелэгдээгүй

Гүйцэтгэх хуудас бичигдэж хүргэгдсэн

Биелэгдсэн

Биелэгдээгүй

1

Эрүү

58

41

17

63

47

16

Эд хөрөнгөгүй байхгүй, хяналтад байгаа

Хувь

70,6%

29,3%

 

74,6%

25,3%

2

Иргэн

232

169

63

328

258

70

Хүүхдийн тэтгэлэг болон ажиллагаа явагдаж байгаа

Хувь

72,8%

27,1%

 

78,6%

21,3%

3

Зөрчил

9

9

0

6

6

0

-

Хувь

100%

 

 

100%

 


 СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН САЙХАН СУМ ДАХЬ

СУМ ДУНДЫН ШҮҮХИЙН ТАМГЫН ГАЗАР


Бусад